اسکن نیوز/ نیلوفر شهیدی با انتشار این عکس نوشت: نازنین من، استاد من،بهترین رفیق من، پدرم
سالروز زمینی شدنت مبارک باشه
امیدوارم سالیان سال سلامت و تندرست سایتون بالای سر من باشه
دوستتون دارم نازنین ترینم
دوم شهریور ماه هزارو سیصد و نود و نه
بیست و سوم اوت دو هزارو بیست
سوم محرم هزارو چهارصد و چهل و دو