اسکن نیوز/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:
خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت