اسکن نیوز/ سردار آزمون با انتشار این عکس نوشت: 
مادر قسم به تو که تویی نور کردگار
یزدان تو را ز نور وفا آفریده است
نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام
جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است تولدت مبارک مادر قشنگم