اسکن نیوز/ شاهین جمشیدی با انتشار این عکس نوشت:

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا ، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده