آی فیلم/ سکانسی از فصل پنجم سریال «پایتخت»
.
هر شب جز پنجشنبه ها ساعت 19:00 به وقت تهران، 20:00 به وقت کابل و 20:30 به وقت دوشنبه تاجیکستان