اسکن نیوز/ زخم هایم شده این لحظه مداوا مثلاً
چشم کم سوی من امشب شده بینا مثلاً