دکتر سلام/ تیزر جذاب «گزینش» درباره احساس مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر - بی تفاوتی نسبت به مسائل اطراف ما باعث ازدیاد ناهنجاری ها و نا امن شدن محیط خواهد شد