مصاف/ روایت رئیس سازمان بنیاد شهید از سربازان رژیم صدام که متحول شدند.