آخرین خبر/ کودکی که روی ریل های قطار سقوط کرده بود،با هوشیاری و سرعت عمل یکی از مسافرین حاضر در ایستگاه چند لحظه قبل از رسیدن قطار نجات پیدا کرد.