مشرق/ تصاویر منتشر شده از سرقتی در استرالیا که از فروشگاه موتورسیکلت انجام شده است.