باشگاه خبرنگاران/ ویدئویی از اقدام یک ماهی بزرگ برای شکار پرنده، تهیه و منتشر شده است.