فرارو/ یک بچه گربه پس از سقوط از دیوار یک ساختمان چند طبقه جان سالم به در برد.