باشگاه خبرنگاران/ برخی از شیر‌ها، در هنگام تعقیب گورخر‌ها برای شکار آن‌ها، آسیب می‌بینند.این آسیب دیدگی، به دلیل لگد‌های گورخر، به صورت و اندام شیر‌ها است.