خبر فوری/ هنرمند قبرسی با استفاده از فنآوری، چهره فراعنه مصر را بازسازی کرده است.