اسکن نیوز/ گفته میشه خاکستر و بخار گازها تا 20 کیلومتر به هوا پرتاب شده و در پی اون یک سونامی بوجود اومده.