شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
کسى که در اندرونش چیزى از قرآن نیست ، همانند خانه ‏اى ویران است .

کنزالعمّال : 2478 منتخب میزان الحکمة : 460