باشگاه خبرنگاران/ بعضی از حیوانات در نقاط مختلف دنیا، بدون توجه به شلوغی و تردد ماشین‌ها، از خیابان و اتوبان عبور می‌کنند.