باشگاه خبرنگاران/ ویدئویی از آموزش بافت بندساعت با نخ مکرومه در قالب ویدئویی کوتاه قابل مشاهده است.