اسکن نیوز/ دل و جرات میخواد از اون بالا بپری پایین