التجا/ به نظرت با تلاش میشه به همه خواسته‌ها رسید؟!