اسکن نیوز/ کامیون قدیمی بعد از هفتاد سال خاک خوردن با یک هندل روشن شد!