اسکن نیوز/ وقتی سوار موتوری اما اصلا حواست نیست درحال حرکتی!