باشگاه خبرنگاران/ ساکنان سن دیگو یک بشقاب پرنده را بر فراز اقیانوس آرام دیدند