اسکن نیوز/ شنا کردن شتر در خلیج زیبای گواتر چابهار