باشگاه خبرنگاران/ فیلمی از ساخت گل رزهای زیبا با استفاده از کاغذ، منتشر شده است.