باشگاه خبرنگاران/ یک کابینت کاربردی و متفاوت برای آشپزخانه طراحی شده است.