باشگاه خبرنگاران/ فیلمی از زیبایی یک معبد بودایی بر بالای کوه فانجینگ چین، منتشر شده است.