فرارو/ در اردوگاه الهول که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه اداره می شود حدود 10 هزار زن خارجی که همسران عناصر ترویستی داعش هستند زندگی می کنند. اردوگاه الهول در مناطق تحت سیطره کردها در شمال شرق سوریه واقع است.