ایکنا/ مسجد سید عزیزالله در محدوده چهارسوق کوچک و بزرگ بازار تهران با قدمتی ۲۰۰ساله از بناهای تاریخی دوره فتحعلی شاه قاجار است. 
 حسن آقامحمدی