برنا/ عزاداری شب سوم محرم هیئت ریحانه الحسین
عکاس: سعید زارعیان