ایلنا/ آیین سنتی پرده خوانی با عنوان (شبیه خوانی در  پرده) هر شب مصادف با دهه اول ماه محرم در پهنه مجموعه فرهنگی رودکی در حال برگزاری است.

علیرضا رمضانی