تسنیم/ مراسم عزاداری دهه اول محرم اصفهان
 
 مرتضی صالحی