رکنا/ حق شناس گفت: یکی از بزرگان اصلاح طلب گفت کاندیدا نشوم!