جار/ * پزشکان ایرانی همیشه به قسم خود پایبند هستند