جار/ * عسکری آزاد: مجلس با قانون دولت را مکلف به اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی کند