خرید محتوا

آموزش خبرنویسی در حوزه بین الملل

در این ویدئو شما استانداردها و فنون مرتبط با خبرنویسی را یاد خواهیدگرفت و با مراجع و منابع رسمی خبر که میوان به آن ها استناد کرد آشنا می شوید در این ویدئو شما استانداردها و فنون مرتبط با خبرنویسی را یاد خواهیدگرفت و با مراجع و منابع رسمی خبر که میوان به آن ها استناد کرد آشنا می شوید

قیمت: 1000 ریال

شماره همراه

لینک دانلود به این شماره ارسال خواهد شد و فقط برای شماره همراه وارد شده قابل استفاده خواهد بود

مبلغ نهایی: 1000 ریال