اسکن نیوز/ معاون وزیر بهداشت گفت :اگر می خواهیم دچار موج سوم نشویم باید نکات بهداشتی را رعایت کنیم