اسکن نیوز/ کنایه مداح معروف به مسئول دولتی، باعث قطع شدن حرف او توسط مجری شبکه خبر شد.