آخرین قیمت ها

شاخص کل ١.١٦٢ میلیون (واحد)
شاخص کل هم وزن ٣٧٠,٨٠١ (واحد)
خودرو ٢,٠٠٧ (واحد)
پکویرح ١٤,٩٢٠ (واحد)
شاخص های مهم
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • شاخص کل

   ١٤,٣٥٧.٠٠
   ١.١٦٢ میلیون
  • شاخص کل هم وزن

   ٢١٢.٤٠
   ٣٧٠,٨٠١
  • شاخص بازار اول

   ١٠,٧١٢.٠٠
   ٨٥٨,٩٩٠.٢
  • شاخص بازار دوم

   ٢٨,٣٣٢.٣٠
   ٢.٣٢١ میلیون
  • شاخص کل فرابورس

   ١٩.٢٠
   ١٧,٣١٣.٥
  • شاخص 30 شرکت بزرگ

   ١,٠٣٩.٩٠
   ٦٣,٤٨٧.٤
  • شاخص 50 شرکت برتر

   ٦٤,٧٥٢.٩٠
   ٢.٦٠٢ میلیون
  • خودرو

   ٤.٢ (تومان)
   ٢,٠٠٧
  • پکویرح

   ٢٥ (تومان)
   ١٤,٩٢٠
  نماد با بیشترین تاثیر مثبت
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • خودرو

   ٤.٢ (تومان)
   ٢,٠٠٧
  • خگستر

   ٣.٢ (تومان)
   ٢,٥٥٠
  • شغدیر

   ٠ (تومان)
   ٦١,٨٨٠
  • خساپا

   ١.٩ (تومان)
   ١,٦٨٣
  • فجر

   ١٠١ (تومان)
   ٢٧,٠٠٠
  نماد با بیشترین تاثیر منفی
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • پکویرح

   ٢٥ (تومان)
   ١٤,٩٢٠
  • زمگسا

   ١٦٠ (تومان)
   ٣٠,٤٠٠
  • جم

   ١٧٦ (تومان)
   ٣٧,١٣٠
  • چافست

   ٧٧ (تومان)
   ١٤,٧٢٠
  • چفیبر

   ٥٣ (تومان)
   ١٠,١٢٠